Služby poskytované notářem

Rodina majetek a ochrana práv

Převody majetku a úschovy

Ochrana věřitele

Úprava spoluvlastnictví

Manželské majetkové právo
Statut svěřenského fondu
Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích
Vzdání se plnění ze svěřenského fondu
Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti
 

Právnícké osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny
Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem
Založení nadace a nadačního fondu
Změna stanov společenství vlastníků jednotek
Založení společenství vlastníků jednotek
 

Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT
Zajištění důkazu
Osvědčení o předložení listiny
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace
Ověření pravosti podpisu - legalizace
 

Dědické právo

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
Pozůstalostní řízení
Rozvrhy řízení o pozůstalosti